วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ต้นถนนตะนาวในบัดนี้ ในกำแพงพระนคร สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างใหม่ในรัชกาลนั้น ระหว่าง พ.ศ.๒๓๖๗ และพ.ศ. ๒๓๗๕ (ปีระหว่างอุปราชาภิเษกและสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้าพระองค์นั้น) ใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๖ ซึ่งต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าร่วงโรยมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเข้ากับวัดบวรนิเวศวิหารเสีย เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ ซึ่งในปัจจุบันยังคงเรียกส่วนที่เป็นวัดรังษีสุทธาวาสมาเดิมว่า “คณะรังษี”
 
   
พระอุโบสถ
หน้าพระอุโบสถ
คลิ้กที่จุด 360 เพื่อเลือกจุดชมภาพ Virtual Reality
Download โปรแกรม Java Virtural Machine
ถ้าไม่สามารถดูภาพเสมือนจริง คลิก
   ประตูเสี้ยวกาง
      ประตูเสี้ยวกางเป็นประตูใหญ่ อยู่หน้าพระอุโบสถ ที่บานประตูทั้งสองสลักเป็นรูปอารักษ์คู่ ที่เรียกว่า “เสี้ยวกาง” ตามคตินิยมแบบจีน มีหน้าที่รักษาประตู และคุ้มครองผู้ที่จะเข้าไปในวัดเพื่อปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา
 
พระพุทธชินสีห์
      ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าศรีธรรมปิฎก เจ้าเมืองนครเชียงแสน ทรงหล่อขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินราชและพระศาสดา เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๑๕๐๐ ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ คือ นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบาทเสมอกัน พระพุทธชินสีห์มีหน้าตักกว้าง ๕ ศอกคืบ ๗ นิ้ว สูงตั้งแต่ฐานถึงพระจุฬา ๖ ศอกคืบ ๑๐ นิ้ว พระรัศมี ๑ ศอก พระพุทธชินสีห์เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งในหัวเมืองฝ่ายเหนือ ทั้งโดยฐานะเป็นพระพุทธรูปที่งดงามและโดยฐานะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทรงอัญเชิญมาประดิษฐานในมุขหลังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ถึงรัชกาลที่ ๔ จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐาน เป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถดังปรากฏทุกวันนี้ (องค์หน้า)
 
พระสุวรรณเขต (พระโต)
      พระสุวรรณเขต (พระโต) เป็นพระพุทธรูปหล่อโบราณ ลักษณะแบบพระขอมเรียกกันว่า “พระโต” หน้าตักกว้าง ๙ ศอก ๒๑ นิ้ว กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพได้ทรงอัญเชิญจากสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรีมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร


 


พระอัฏฐารส
      พระอัฏฐารสเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร สูงตลอดพระรัศมี ๖ ศอก มีเศษนิ้ว ประดิษฐานภายในห้องมุข ด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของพระอุโบสถ มุขละ ๑ องค์ สาวกยืนองค์ละ ๑ คู่
พระรูปหล่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
พระรูปหล่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์มโหระทึก
สำหรับประโคมในเวลาพระสงฆ์บูชาเช้า-ค่ำ เป็นพระเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถวายบูชาพระพุทธชินสีห์เมื่อแรกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ