พระตำหนักเพ็ชร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักเพ็ชร ถวายเป็นท้องพระโรงแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ตั้งพระตำหนักนี้ เคยเป็นที่ตั้งโรงพิมพ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรดให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงครองวัดนี้ สำหรับพิมพ์บทสวดมนต์ และหนังสือพุทธศาสนาอื่นๆแทนหนังสือใบลาน โดยใช้ตัวพิมพ์เป็นอักษรอริยกะที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นใหม่

Phra Tamnak Petr or the Diamond Hall was built in 1914 (B.E. 2457) by H.M. King Rama VI (Vajiravudh) to be the hall for H.H. Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya Vajiranyanavarorasa. This location was once a printing house set up by H.M. King Rama IV (Mongkut) while he was the abbot for printing Buddhist books substituting palm leaves inscriptions in the unique Ariyaka characters which he invented by himself.
 
  


 

 
คลิ้กที่จุด (click above) 360 เพื่อเลือกจุดชมภาพ for preview  Virtual Reality
Download โปรแกรม Java Virtural Machine 
ถ้าไม่สามารถดูภาพเสมือนจริง (If can't preview, clike here)
คลิก
ของบูชากัณฑ์เทศน์ ในการทำบุญวันเกิดของเจ้าคุณจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ ๕ อายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๗

A vase offered for a sermon given
on 4 November 1914.

 
กลักใส่เครื่องใช้ประจำพระองค์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ภายในพระตำหนักเพ็ชร

.A cabinet for personal belonging of H.H.
Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya
Pavares Variyalongkorn houses in the Diamond
Hall.

กล่องงา ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแกะสลักเป็นรูปขุนนางจีนอย่างสวยวาม อยู่ภายในพระตำหนักเพ็ชร

A rectangle shaped box made of
ivory, illustrating a beautiful crafts
of Chinese noblemen, houses in the
Diamond Hall

กล่องงาแกะสลักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในพระตำหนักเพ็ชร ด้านบนแกะสลักเป็นรูปพญานาคพ่นน้ำ ล้อมรอบพระราชลัญจกร ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านข้างแกะเป็นรูปพญานาคพ่นน้ำขดกลับกันน ๒ ตัว

A box in the Diamond Hall carved from ivory illustrating serpents playing the water around the royal insignia of H.M. King Rama IV on the cover and two coiling serpents on each side of the box
ตู้พัดยศ พัดรองในพระตำหนักเพ็ชร สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจัดด้วยพระองค์เอง

The monastic hierarchical fans arranged by H.H. Somdet PhraMaha Samana Chao Krom Phraya Vajiranyana-varorasa by himself are in display in the Diamond Hall.