พระตำหนักเพ็ชร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักเพ็ชร ถวายเป็นท้องพระโรงแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ตั้งพระตำหนักนี้ เคยเป็นที่ตั้งโรงพิมพ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรดให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงครองวัดนี้ สำหรับพิมพ์บทสวดมนต์ และหนังสือพุทธศาสนาอื่นๆแทนหนังสือใบลาน โดยใช้ตัวพิมพ์เป็นอักษรอริยกะที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นใหม่

Phra Tamnak Petr or the Diamond Hall was built in 1914 (B.E. 2457) by H.M. King Rama VI (Vajiravudh) to be the hall for H.H. Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya Vajiranyanavarorasa. This location was once a printing house set up by H.M. King Rama IV (Mongkut) while he was the abbot for printing Buddhist books substituting palm leaves inscriptions in the unique Ariyaka characters which he invented by himself.
 
 


คลิ้กที่จุด (click above) 360 เพื่อเลือกจุดชมภาพ for preview  Virtual Reality
Download โปรแกรม Java Virtural Machine 
ถ้าไม่สามารถดูภาพเสมือนจริง (If can't preview, clike here)
คลิก

 
 
พระตำหนักเพ็ชร
Phra Tamnak Petr
 
ระเบียงพระตำหนักเพ็ชร
Potico at Phra Tamnak Petr


 ด้านหน้ารพะตำหนักเพ็ชร
Infront of Phra Tamnak Petrลวดลายปูนปั้น ก้านขดดอกพุดตาล หน้าบันด้านหน้าพระตำหนักเพ็ชร
Stucco of floral of Hibiscus mutabilis decorated on the gable end of the Diamond Hall.

ลวดลายเหนือบานประต
Decorations over the door in Phra Tamnak Petr
พระบรมรูป  ปั้นเท่าพระองค์จริง ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทำด้วยปูนปลาสเตอร์ ฝีมือช่างไทย สมัยรัชกาลที่ ๔ ภายในห้องพระฉากพระตำหนักเพ็ชร
Life-sized statue of H.M. King Rama IV (Mongkut) made of plaster by Thai craftsmanship in the reign of H.M. King Rama IV (Mongkut), houses in the small partition inside the Diamond Hall.
ห้องพระฉาก ในพระตำหนักเพ็ชร
The partition in Phra Tamnak Petr.
พระรูปสีน้ำมัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
The oil painting of Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya Vajiranyana-varorasa exhibits in the Diamond Hall.
ท้องพระโรง
The Hall inside Phra Tamnak Petr.

ท้องพระโรงพระตำหนักเพ็ชร
The Hall inside Phra Tamnak Petr.
 

ท้องพระโรงพระตำหนักเพ็ชร
The Hall inside Phra Tamnak Petr.
 

พระบรมสาทิสลักษณ์สีน้ำมัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเจ้าเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
The portrait of H.M. King Rama VI (Vajiravudh)