สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีสมโภชพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหารในวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ พระอุโบสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร