พ.ศ. ๒๕๕๐  บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ครั้งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐


 


 

เหรียญทรงผนวช ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 


 


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประกอบพิธีปิดผนึกโมเสกพระเจดีย์
 เป็นปฐมกฤษ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร  
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑