การบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร 

 

สมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

วันเสาร์ที่  ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๗๔                   ก่อพระฤกษ์สร้างพระเจดีย์ มุขหลังยังมี แนวพระเจดีย์เสมอทักษิณชั้นบน  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสวรรคตไม่ได้ทำต่อ 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองวัด

พ.ศ. ๒๓๙๐        ผูกพัทธสีมาครั้งที่ ๓ พระเจดีย์อันค้างอยู่ได้ทำต่อมาเข้าใจว่าก่อเสร็จในครั้งนี้  ส่วนการประดับประดาคงทำตลอดมาถึงรัชกาลที่ ๔  

สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงครองวัด ในรัชกาลที่ ๔

พ.ศ. ๒๔๐๙        พระเจดีย์ได้ทรุดและยอดเอียง ตรัสให้รื้อที่คตแก้ให้ตรง และให้หล่อสิงห์ ม้า ช้าง นกอินทรีย์ ด้วยทองสัมฤทธิ์ ตั้งบนหลังซุ้มพระเจดีย์  ให้ถมคลองระหว่างพระเจดีย์กับคณะลังกาสร้างพระวิหารประดิษฐานพระศาสดา ทรงสร้างวิหารขึ้นอีกหลัง เรียกว่าวิหารเก๋ง 

สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงครองวัด ในรัชกาลที่ ๖

พ.ศ. ๒๔๕๓        ปูพื้นชาลาใหม่ตลอดลานวัดตอนพระอุโบสถพระเจดีย์และพระวิหาร

พ.ศ. ๒๔๕๕      โบกปูนพระเจดีย์ใหม่และติดสายล่อฟ้า  (ภายหลังสร้างเสร็จ ๖๕ ปี)

 

 

 สมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงครองวัด ในรัชกาลปัจจุบันก่อนทรงผนวช

พ.ศ. ๒๔๙๘       สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  ได้โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ ด้วยทุนส่วนหนึ่งที่คณะรัฐมนตรี ถวายแก่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามในคราวฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๐  พรรษา โดยการโบกปูนพระเจดีย์ใหม่และขัดผิวทั้งองค์(ภายหลังสร้างเสร็จ ๑๐๘ ปี)  ลูกแก้วยอดพระเจดีย์ทำลูกล่างเพิ่มอีก ๑ ลูกรวมเป็น ๓ ลูกเหมือนของเดิมอาบทองทั้งหมด
  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมลูกแก้ว สำหรับประดิษฐานบนพระเจดีย์ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสายสูตร เชิญลูกแก้วขึ้นประดิษฐานบนพระเจดีย์

สมัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ยุคปัจจุบัน)     

พ.ศ. ๒๕๐๗    บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งภายในและภายนอกและบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งสร้างซุ้มยอดปรางค์ ที่ประดิษฐานพระบรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  เพิ่มขึ้นใหม่ บนฐานทักษิณขององค์พระมหาเจดีย์กลางบันใดด้านตะวันออก

พ.ศ. ๒๕๕๐  บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ครั้งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

คลิ้กที่จุด 360 เพื่อเลือกจุดชมภาพ Virtual Reality
Download โปรแกรม Java Virtural Machine
ถ้าไม่สามารถดูภาพเสมือนจริง คลิก