ธรรมบรรยายในการปฎิบัติฝึกอบรมจิต

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

ชุดที่ ๐๑