กำหนดการบวชคำขานนาคขั้นตอนการบวชวีดีโองานบวชข้อปฏิบัติของพระใหม่ดาวน์โหลดคำขานนาคตารางการอบรมการลาสิกขา
 

 

บทสวดลาสิกขา 

. กราบลาพระอุปัชฌาย์

            เตรียมดอกไม้ธูปแพ เทียน แพ พร้อมกรวยดอกไม้ เข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ วางดอกไม้ธูปเทียนข้างซ้ายของตน แล้วกราบ ๓ ครั้ง เมื่อกราบเสร็จ ยกธูปเทียนขึ้นเสมออก แล้วกล่าวคำขอขมาโทษว่า   “อุปชฺฌาเย ปมาเทน ทวารฺตเย น กตํ สพฺพํ อปราธํ ขมตุ โน ภนฺเต

            พระอุปัชฌาย์ ท่านจะกล่าวต่อว่า “อหํ ขมามิ ตุมฺเหหิปิ ขมิตพฺพํ” ให้ตอบรับว่า ขมามิ  ภนฺเต  จากนั้น พระอุปัชฌาย์ท่านจะให้พร เมื่อจบแล้วให้รับว่า สาธุ ภนฺเต จากนั้น ให้ประเคนพานดอกไม้ แล้วกราบ ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธีลาพระอุปัชฌาย์

            สำหรับการกราบลาพระอาจารย์  ให้เปลี่ยน “อุปชฺฌาเย” เป็น อาจริเย” นอกนั้นเหมือนเดิม

            สำหรับการกราบลาพระพี่เลี้ยง ให้เปลี่ยน “อุปชฺฌาเย” เป็น “อายสฺมนฺเต” นอกนั้นเหมือนเดิม

หมายเหตุ  สำหรับสมเด็จพระสังฆราข ถ้ามิได้เป็นองค์อุปัชฌาย์ เปลี่ยน อุปชฺฌาเย เป็น มหาเถเร

ถ้ากล่าวพร้อมกันหลายรูป ให้เปลี่ยน “ขมตุ เม” เป็น  “ขมตุ โน”

เปลี่ยน “ขมามิ” เป็น “ขมาม”

. การลาสิกขา

            เมื่อพระสงฆ์นั่งประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วหันมาทางพระสงฆ์กล่าวคำอาราธนาพระปริต ว่า

            วิปตฺติ ปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติ  สิทฺธิยา

            สพฺพทุกฺขวินาสาย  ปริตฺตํ พรูถ มงฺคลํ

            วิปตฺติ ปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติ  สิทฺธิยา

            สพฺพภยวินาสาย  ปริตฺตํ พรูถ มงฺคลํ

            วิปตฺติ ปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติ  สิทฺธิยา

            สพฺพโรควินาสาย  ปริตฺตํ พรูถ มงฺคลํ

            พระสงฆ์จะสวดพระปริต ทำน้ำมนต์ ให้นั่งประนมมือฟังจนจบ เมื่อพระสงฆ์สวดจบ ให้หันมากราบพระพุทธรูป ๓ ครั้ง พร้อมทั้งกล่าว  “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส”  ๓ จบ แล้วกล่าวบท อตีตปัจจเวกขณะ ดังนี้

            อชฺช มยา อปจฺจเวกฺขิตฺวา ยํ จีวรํ ปริภุตฺตํ, ตํ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย, อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย  ฑํสมกสวาตาตปสิรึ สปสมฺผสฺสานํ ปฏิฆาตาย, ยาวเทว หิริโกปินฺนปฏิจฺฉาทนตฺถํ

            อชฺช มยา อปจฺจเวกฺขิตฺวา โย ปิณฺฑปาโต ปริภุตฺโต โส เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย, ยาวเทว อมสฺส กายสฺส ฐิติยา ยาปนาย วิหึ สุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย, อิติ ปุราณณฺจ เวทนํ ปฏิหงฺขามิ นวญฺจ เวทนํ น ปุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ

            อชฺช มยา อปจฺจเวกฺขิตฺวา ยํ เสนาสนํ ปริภุตฺตํ ตํ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย, อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย, ฑํสมกสวาตาตปสิรึ สปสมฺผสฺสานํ ปฏิฆาตาย, ยาวเทว อุตุปริสฺสยวิโนทนํ ปฏิสลฺลานารามตฺถํ.

            อชฺช มยา อปจฺจเวกฺขิตฺวา โย คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร ปริภุตฺโต, โส ยาวเทว อุปฺปนฺนานํ เวยยาพาธิกานํ เวทนานํ ปฏิฆาตาย อพฺยาปชฺฌปรมตายาติ

            เมื่อสวดจบแล้ว กราบ ๓ ครั้ง หันมาทางพระสงฆ์ กราบ ๓ ครั้ง แล้วกล่าวคำลาสิกขาบท ว่า “สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้าลาสิกขา

คิหีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลาย จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นคฤหัสถ์” แล้วกราบ ๓ ครั้ง

            จากนั้น เปลี่ยนผ้าเป็นผ้าขาว กราบพระสงฆ์ ๓ ครั้ง แล้วกล่าวถึงพระไตรสรณคมน์ แสดงตนเป็นอุบาสก ว่า

            “เอสาหํ ภนฺเต สุจิรปรินิพุตมฺปิ, ตํ ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมญจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ  อุปาสกํ  มํ สงฺโฆ ธาเรตุ, อชฺชตคฺเคปาณุเตํ สรณํ คตํ”

            เมื่อกล่าวจบแล้ว พระผู้เป็นประธาน จะกล่าวให้ศีล ให้อุบาสกใหม่ว่าตามไปทุกบท ดังนี้

            ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

            อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

            กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

            สุรา เมรย มชฺช ปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

            พระผู้ให้ศีลจะกล่าวสรุปว่า “อิมานิ ปญฺจ สิกฺขาปทานิ นิจฺจสีลวเสน สาธุกํ รกฺขิตพฺพานิ.

            อุบาสกใหม่ รับว่า อาม ภนฺเต

            จบแล้ว อุบาสกใหม่ กราบพระสงฆ์ ๓ ครั้ง ลุกออกมานั่ง ณ ที่ซึ่งเตรียมไว้อาบน้ำมนต์ ในขณะที่พระสงฆ์รดน้ำมนต์ ให้อุบาสกใหม่นั่งประนมมือ เมื่อรดน้ำมนต์เสร็จแล้ว ก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นชุดคฤหัสถ์ ซึ่งอาจเป็นชุดขาวล้วน จากนั้นเข้ามากราบหมู่พระสงฆ์ อีก ๓ ครั้ง ประเคนถวายไทยธรรม เป็นดอกไม้ ธูปเทียน ใบปวารณา ตามแต่จะศรัทธา

            จากนั้น พระสงฆ์จะกล่าวอนุโมทนา ให้อุบาสกกรวดน้ำ เมื่อพระสงฆ์สวดจบให้กราบ ๓ ครั้ง แล้วกราบ มารดาบิดา ท่านละ ๑ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธีในการลาสิกขา.