กำหนดการบวชคำขานนาคขั้นตอนการบวชวีดีโองานบวชข้อปฏิบัติของพระใหม่ดาวน์โหลดคำขานนาคดาวน์โหลดคำขานนาค2ตารางการอบรมการลาสิกขา


 

คำว่า บวช มาจากภาษาบาลีว่า ปะวะชะ แปลว่า เว้น ได้แก่ งดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้น คือ เว้นจากกิจบ้านการเรือนมาบำเพ็ญเพียรทำกิจพระศาสนา
        การบวชนั้น  ถ้าเป็น สามเณร เรียก บรรพชา  ถ้าเป็น พระภิกษุ เรียก อุปสมบท

การบวช มี ๓ อย่าง คือ

 • พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยทรงพระดำรัสว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อพ้นจากทุกข์โดยชอบเถิด เรียก เอหิภิกขุอุปสัมปทา
   

 • พระสาวกบวชให้ ด้วยเปล่งวาจาว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นี้เรียก ติสรณคมนูปสัมปทา แปลว่า อุปสมบทโดยการเข้าถึงพระรัตนตรัย
   

 • พระสงฆ์ ๕-๑๐ รูป เป็นต้นไป รวมทั้งพระอุปัชฌาย์บวชให้ด้วยการสวดญัตติ ๑ ครั้ง อนุสาวนา ๓ ครั้ง รวมเป็น ๔ ครั้ง เรียก ญัตติจตุตถกรรมวาจ การบวชข้อที่ ๓ นี้ เป็นการบวชที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

 • คนที่ไม่อนุญาตให้บวช

  • คนมีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี

  • คนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน

  • คนหลบหนีราชการ

  • คนมีคดีค้างในศาล

  • คนถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ

  • คนถูกห้ามอุปสมบทโดยเด็ดขาด

  • คนมีโรคติดต่อ

  • คนมีอวัยวะพิการ ไร้ความสามารถจนไม่อาจปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวก

  คนที่บวชได้คือ

  • คนมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์

  • มีอาชีพชอบและมีหลักฐานดี

  • มีความประพฤติดี ไม่ติดสิ่งเสพติด เช่น ฝิ่น กัญชาและสุรา เป็นต้น

  • มีความรู้อ่านออกเขียนได้

  • ปราศจากบรรพชาโทษ และมีรูปร่างสมบูรณ์ ไม่ชรา ทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ


หมายเหตุ:   ผู้ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหาร ต้องมาติดต่อพระอาจารย์เจ้าคณะต่าง ๆ ภายในวัด (ติดต่อกับพระอาจารย์เจ้าคณะเท่านั้น) และต้องมีระยะเวลาในการบวช ๑๕ วันขึ้นไป