งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
เจ้าอาวาส ลำดับที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

 

 

ด้วยวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์แห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๒ วัดบวรนิเวศวิหาร

ในการนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร จึงจัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

 

เวลา ๑๕.๐๐ . พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๕. .

 

พระสงฆ์ ๒๐ รูป สดับปกรณ์

พระสงฆ์อนุโมทนา

เป็นเสร็จพิธี

 

ติดต่อประสานงาน/ร่วมบำเพ็ญกุศล :
 
     สำนักงานวัดบวรนิเวศวิหาร  ( หน้าศาลา ๑๕๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร)  โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๕๒ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๕๒  

 

 

 


ประมวลภาพบรรยาศงานบำเพ็ญกุศล: