ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

-

 
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖
 

 

-

  
ม.จ. มงคลเฉลิม ยุคล ทรงเป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ ๘๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และพระตำหนักเพ็ชร
 
 

 

-

  
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 
 

 

-

  
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
 

 

-

  
กำหนดการงานอาสาฬหบูชา ๒๕๕๕ วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
    กำหนดการตักบาตรดอกไม้ และวันอธิษฐานเข้าพรรษา ๒๕๕๕ วัดบวรนิเวศวิหาร
 

 

-

  
กำหนดการงานวันวิสาขบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
 

 

-

  
งานบำเพ็ญกุศลครบ ๒๓ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ (วันที่ ๒)
    งานบำเพ็ญกุศลครบ ๒๓ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ (วันที่ ๑)
 

 

-

  
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเถระอดีตผู้เช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
 

 

-

  
ประมวลภาพงานสมโภช ๑๗๕ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร  ๑๑-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
    ประมวลภาพงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
    งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
    งานสมโภช ๑๗๕ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๑-๑๕  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
    งานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
        งานสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหารและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรราษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๓ - ๑๑ ธันวาคม
    งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ชื่น นภวงศ์ ) วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
  งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เจ้าอาวาส ลำดับที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

 

  งานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
 กิจกรรมและงานบำเพ็ญกุศลของวัดบวรนิเวศเวศวิหาร พ.ศ. ๒๕๕๓
---------------------------------------------------------

  พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมเมธาภรณ์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
 
งานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
  งานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
 
  การบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 
  งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสลำดับที่ ๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
  โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  งานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ และเชิญลงนามถวายพระพรได้ที่นี
 
 

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เจ้าอาวาส ลำดับที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
 

  พระศาสนกิจ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. ๒๕๔๗
  งานสมโภชสุพรรณบัฏและบำเพ็ญกุศลฉลองอายุ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
  ๑๐ ประมวลภาพ งานหล่อพระประจำวันเกิดสำหรับประดิษฐาน ณ ศาลาพระพุทธบาท หล่อพระกริ่งพระชัยวัฒน์ สมเด็จพระวันรัต และยกช่อฟ้าวิหารรังษี ยกพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดพระเจดีย์รังษี
 
  ๑๑ ประมวลภาพงานตักบาตรดอกไม้วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๕๕๓
 
  ๑๒ ประมวลภาพงานบำเพ็ญกุศลครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติและวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
 
  ๑๓ กำหนดการ หล่อพระพุทธรูปประจำวัน  และพระกริ่งสมเด็จพระวันรัต ยกช่อฟ้าพระวิหารคณะรังษีและยกพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดพระเจดีย์คณะรังษี  
  ๑๔ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
  ๑๕ านตักบาตรดอกไม้วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี ๒๕๕๓
 
  ๑๖ กำหนดการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 
  ๑๗ ชมภายในพระปั้นหย่า ที่ในหลวงทรงประทับขณะผนวช
 
  ๑๘ นำชมวัดบวรนิเวศวิหาร จากรายการ เที่ยวรอบเมือง
 
  ๑๙ ชมตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร ในรูปแบบวีดีโอ
 
  ๒๐ กำหนดการวันวิสาขบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๕๕๓
 
  ๒๑ เชิญร่วมสวดโพชฌงค์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระวิหารพระศาสดา
 
  ๒๒ ภาพงานเจริญพระพุทธมนต์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร