โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องเวชภัณฑ์ ข้าวสารอาหารแห้ง และเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยเสด็จพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อประทานช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และประชา่ชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม - วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางลำพู ชื่อบัญชี วัดบวรนิเวศวิหาร น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช เลขที่บัญชี  ๑๖๗-๐-๐๙๙๗๓-๓ หรือสอบถาม โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๔๔๗ และ ๐๒-๒๘๑-๕๐๕๒

และเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ได้มีพิธีส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งที่ ๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย แบ่งเป็นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  ๑,๐๐๐ ชุด วัดเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี  ๗๐๐ ชุด  อ.เสาไห้ จ.สระบุรี และ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา รวม ๓๐๐ ชุด

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า กรมการศาสนาได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรม นำเครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับประทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยกรมการศาสนาจะได้นำไปมอบแก่วัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อให้การดำเนินการ เป็นตามพระประสงค์ พร้อมกันนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบให้กรมการศาสนาดำเนินการสำรวจวัดที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พระภิกษุสามเณร ซึ่งข้อมูล ณ ขณะนี้มีวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด จำนวน ๓,๙๐๙ วัด ซึ่งกรมการศาสนาจะได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป

        ล่าสุดมีวัดที่เสียหายจากน้ำท่วมกว่า ๑,๐๒๔ วัด มากสุดใน จ.นครราชสีมา ๓๘๕ วัด ลพบุรี ๙๐ วัด ชัยภูมิ ๘๙ วัด และ จ.เพชรบุรี ๗๓ วัด

และได้ดำเินินการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๑๕ น. โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน และได้เดินทางไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เวลา ๑๓.๔๕ น.