กำหนดการ

หล่อพระพุทธรูปประจำวันสำหรับประดิษฐาน ณ ศาลาพระพุทธบาท
หล่อพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์
ยกช่อฟ้าพระวิหารคณะรังษี    ยกพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดพระเจดีย์คณะรังษี
วันพุธที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓     เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา
ณ พระอุโบสถคณะรังษี    วัดบวรนิเวศวิหาร    กรุงเทพมหานคร

 ------------------------------------------

 

 

เวลา    ๐๙.๓๐       น. 
คณะกรรมการวัดและแขกผู้มีเกียรติพร้อมภายในพระอุโบสถคณะรังษี
 
 เวลา    ๑๐.๐๐       น. 
พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
 
เวลา    ๑๐.๓๙       น. 
-หล่อพระพุทธรูปประจำวัน สำหรับประดิษฐาน ณ ศาลาพระพุทธบาท

- และพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์  “สมเด็จพระวันรัต”   

-ยกช่อฟ้าพระวิหารคณะรังษี

-ยกพุ่มข้าวบิณฑ์ขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดพระเจดีย์คณะรังษี
 
เวลา    ๑๑.๐๐       น.  
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และพระเถระวัดบวรนิเวศวิหาร ณ ภายในพระอุโบสถคณะรังษีและห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
เวลา   ๑๒.๐๐        น.
คณะกรรมการวัด และแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

-พระสงฆ์อนุโมทนา

 -เป็นเสร็จพิธี

 

วัดบวรนิเวศวิหาร