พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญกุศลครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ณ พระตำหนักเพ็ชร  วัดบวรนิเวศวิหาร  เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 


เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง อัญเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิ จากพระตำหนักใหญ่ เพื่อไปประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร โดยมีพระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแถวรอรับส่งเสด็จ

 

     เวลา     ๐๙.๓๐  . หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
     ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
จุดธูปเทียนเครื่องสักการะที่หน้าพระบรมอัฐิและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชบิดาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๑ เป็นเวลา ๑๔ ปี ก่อนลาผนวชไปครองราชย์ เป็นรัชกาลที่ ๔ 

     พระวิสุทธิวงศาจารย์  วัดปากน้ำ แสดงพระธรรมเทศนาพรรณาพระประวัติ พระศาสนกิจและพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ และสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จบแล้ว  หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องกัณฑ์เทศ แด่พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ

     เวลา     ๑๐.๓๐  .   พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์  ในการทางบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องบูชาที่หน้าพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส