งานบำเพ็ญกุศล
อุทิศถวาย
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
  กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
คล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน
  พุทธศักราช ๒๕๕๓
  พระอุโบสถ  วัดบวรนิเวศวิหาร

    _______________________

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ คณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ พระประยูรญาติและผู้เคารพนับถือในพระองค์ ได้มีสมานฉันท์พร้อมเพรียงกันบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าอุทิศถวายพระองค์ทุกปีมา นับแต่สิ้นพระชนม์ สำหรับในศกนี้ เป็นวาระสิ้นพระชนม์ครบ ๕๒ ปี ก็ได้บำเพ็ญอุทิศถวายดังเช่นทุกปีที่ได้เคยปฏิบัติมา

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียะอำนวยสุขประโยชน์แก่พระศาสนาและประเทศชาติมาเป็นเอนกประการ ทั้งในด้านการศึกษา การบริหารปกครองคณะสงฆ์ ทั้งทรงเป็นเนติแบบอย่างในการปฏิบัติพระธรรมวินัย อันปัจฉิมาชนตาชนผู้เกิดภายหลัง เมื่อทราบปฏิปทาของพระองค์พึงน้อมนำมาเป็นเนติแบบอย่างได้เป็นอย่างดี

ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยสัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ก็โปรดที่จะประทานพระโอวาทอบรมสั่งสอนด้วยพระองค์เอง แม้ในกาลที่พระองค์ทรงพระชรา และมีอาพาธเบียดเบียน ข้อนี้ย่อมเป็นที่ทราบในหมู่สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก

ขออำนาจแห่งบุญกุศลอันคณะศิษยานุศิษย์ พระประยูรญาติ และผู้เคารพนับถือในพระองค์ ได้พร้อมเพรียงกันบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าอุทิศถวายนี้ จงอำนวยอิฐวิบากวิบูลมนุญผลแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ในสัมปรายภพ จงทุกประการเทอญ.

วัดบวรนิเวศวิหาร

------------------------------

ประมวลภาพเหตุการณ์งานบำเพ็ญกุศล

เวลา ๑๐.๓๐  น. พระเทพสารเวที ประูธานกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลฯ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งหมดรวม ๑๘๐ รูป  และเวลา ๑๒.๐๐ น. ถวายเครื่องไทยธรรมแด่สงฆ์สวดพระพุทธมนต์และ สดับปกรณ์ ๒๐ รูป  พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี