วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานาคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒

    
 งานบรรพชาอุปสมบท

 ปฏิทินวันพระปักขคณนา

 
กำหนดการแสดงธรรม

  ขอประทานตั้งชื่อสกุล 

กำหนดการ
เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศล
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร

 

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 

                                                                         วัดบวรนิเวศวิหาร

                                                                                                                                                                

 
วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒ โทรสาร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒