หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา
(ม.จ.สีขเรศ วุฑฺฒิสฺสโร ป.๕)

หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา สมณศักดิ์เสมอชั้นธรรมนามเดิมว่า หม่อมเจ้าสีขเรศ วุฑฺฒิสฺสโร เป็นหม่อมเจ้าในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศ ประสูติในรัชกาลที่ ๓เมื่อวันพุธ เดือน ๖ แรม ๑ ค่ำ ปีจอ จุลศักราช ๑๒๐๐ พ.ศ. ๒๓๘๑เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระบิดาได้ถวายไว้เล่าเรียนในสำนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังทรงผนวชอยู่วัดบวรนิเวศวิหารถึงรัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชเป็นสามเณรเมื่อปีกุน

พ.ศ. ๒๓๙๔ แล้วประทับอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้แปลพระปริยัติธรรมหน้าพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๓๙๘ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ประทับอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๐๗ ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะ มีราชทินนามว่า หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดาพร้อมกับทรงตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต และหม่อมเจ้าพระราชาคณะองค์อื่น ดังมีสำเนาในใบตราตั้งดังนี้

ให้หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา รับตำแหน่งยศพิเศษเสมอตำแหน่งชั้นธรรม  เพิ่มนิตยภัตรขั้นเป็นราคาเดือนละ ๕ ตำลึง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป

หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา สิ้นชีพิตักษัยในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๖ พ.ศ. ๒๔๕๐ ชนมายุได้ ๗๐ ปี