พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์
การบำเพ็ญกุศลครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ณ พระตำหนักเพ็ชร
 
วัดบวรนิเวศวิหาร
  เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ ที่
  ๒ สิงหาคม พ.. ๒๕๕๓

-------------------

ด้วยวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นวาระครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญกุศล

และวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๘๙สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร คณะสงฆ์คณะธรรมยุต พระเถรานุเถระ พระประยูรญาติและศิษยานุศิษย์ ได้บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นปีพิเศษในโอกาสเดียวกัันนี้ ได้อัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ พระอุปัธยาจารย์พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และอัฐิท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) มาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในฐานะอดีตเจ้าอาวาสด้วย มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

เวลา     ๐๙.๓๐ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา     ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา     ๑๑.๐๐  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ประมาณ ๓๐๐ รูป
เวลา     ๑๒.๓๐ น.   พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา     ๑๓.๐๐ พระสงฆ์ ๑๕๐ รูป สดับปกรณ์
  เป็นเสร็จพิธี
 
วลา ๐๙.๓๐ แสดงพระธรรมเทศนา

ที่

รายนาม

วัด

จังหวัด

หมายเหตุ

.

พระวิสุทธิวงศาจารย์

ปากน้ำ

กรุงเทพมหานคร

 

เวลา  ๑๐.๓๐   . เจริญพระพุทธมนต์ – รับพระราชทานฉันภัตตาหารเพล

ที่

รายนาม

วัด

จังหวัด

หมายเหตุ

.

สมเด็จพระพุฒาจารย์

สระเกศ

กรุงเทพมหานคร

 

.

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

ชนะสงคราม

กรุงเทพมหานคร

 

.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ปากน้ำ

กรุงเทพมหานคร

 

.

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร

 

.

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

ราชบพิธ

กรุงเทพมหานคร

 

.

สมเด็จพระวันรัต

บวรนิเวศวิหาร

กรุงเทพมหานคร

 

.

พระวิสุทธาธิบดี

สุทัศนเทพวราราม

กรุงเทพมหานคร

 

.

พระพรหมเมธี

เทพศิรินทราวาส

กรุงเทพมหานคร

 

.

พระพรหมเวที

ไตรมิตรวิทยาราม

กรุงเทพมหานคร

 

๑๐.

พระพรหมวชิรญาณ

ยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

 

๑๑.

พระพรหมเมธาจารย์

บุรณศิริมาตยาราม

กรุงเทพมหานคร

 

๑๒.

พระพรหมโมลี

พิชยญาติการาม

กรุงเทพมหานคร

 

๑๓.

พระพรหมสุธี

สระเกศ

กรุงเทพมหานคร

 

๑๔.

พระวิสุทธิวงศาจารย์

ปากน้ำ

กรุงเทพมหานคร

 

๑๕.

พระธรรมกิตติเมธี

สัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร

 

๑๖.

พระธรรมวรเมธี

ราชบพิธ

กรุงเทพมหานคร

 

๑๗.

พระธรรมวราภรณ์    

เคลือวัลย์

กรุงเทพมหานคร

 

๑๘.

พระธรรมบัณฑิต

พระราม ๙ กาญจนาภิเษก

กรุงเทพมหานคร